Styrketräning för barn

Barn och ungdomsåren är en period i livet när man lägger grunden för sin framtida fysik, sin hälsa och motionsvanor.

Barn och styrketräning är ett ämne som många gånger väcker frågor. Med anledning av detta har SATS valt att sammanställa svar på de vanligaste frågorna. Vi hänvisar svaren till frågorna till Docent Michail Tonkonogis artikel ”Styrkträning för barn bu eller bä?” Svensk Idrottsforskning 1-2007.

Sammanfattningsvis är styrketräning en trygg och säker typ av fysisk träning med låg skaderisk och ett stort antal positiva effekter. Med anledning av detta samt att SATS vill göra träningen ännu mer tillgänglig för både vuxna och barn hälsar vi nu barn i åldern 11 – 15 år välkomna till SATS.

Vilka resultat ger styrketräning?
1996 gjordes en omfattande analysstudie som omfattade 28 studier huruvida barn blir starkare av styrketräning eller inte. Majoriteten av studierna visar att styrkeökningen till följd av styrketräning ligger mellan 14 – 30 %. Studierna visar också att träningsbarheten hos barn vad gäller styrka är helt i nivå med vuxna människors träningsbarhet.

Vilka mekanismer ligger bakom styrkeökningarna hos barn?
Studierna är samstämmiga att styrkeökningen hos barn är till följd av ett förbättrat samarbete mellan nervsystemet och muskulaturen – neuromuskulär anpassning. Det är alltså inte en muskeltillväxt som ligger till grund för styrkeökningen, vilket innebär att det inte går att göra prepubertala barn (barn som ej kommit in i puberteten) till kroppsbyggare då en ökning av muskelmassan till följd av träning är obefintlig. Det är alltså det förbättrade samarbetet mellan nerv och muskel som resulterar i styrkeökningen.

Varför ska barn styrketräna och behöver barn vara starkare?
Ett citat hämtat från artikeln som är skriven av Lars Peterson och Bengt O Eriksson 1986 talar sitt språk. ”Det är viktigt när man talar om inlärning av teknik att veta att man måste ha tillräcklig muskelstyrka i grenen för att kunna utföra en rörelse på rätt sätt”. Med andra ord, tillräcklig styrka är en förutsättning för att barn ska kunna lära sig rätt rörelseteknik. Barn besitter en stor förmåga för motorisk inlärning. Innan 11 års ålder lär sig barn 90 % av sin totala rörelsearsenal.  Förutom en ökad styrka medför styrketräningen en rad andra positiva effekter. Det är känt att fysisk aktivitet i unga år är viktigt för uppbyggnad av skelett. En annan viktig aspekt är den skadeförebyggande effekten samt en lång rad positiva effekter hos barn med olika sjukdomar.

Hur ska barn styrketräna?
En generell slutsats utifrån de studier som gjorts inom ämnet är att barn inte behöver tunga belastningar för att uppnå en styrkeökning. Moderata belastningar med ett större antal repetitioner är det vinnande receptet.

Med vilken träningsfrekvens bör barn styrketräna?
Styrketräning 2 ggr/vecka förefaller vara en optimal träningsfrekvens för barn.

Medför styrketräning några skadliga effekter?
Nej, det är inte farligt för barn att styrketräna. Rian et al. 1987 genomförde en studie som var specifikt fokuserad på att undersöka eventuella faror med styrketräning hos barn. Med olika metoder undersökte man olika skador på: skelett/muskulatur, påverkan på hjärt- och kärlsystemets funktion, tillväxt, rörlighet samt motorisk funktion.

Resultatet var tydligt: Styrketräning har inte några negativa effekter på någon av de undersökta parametrarna och skaderisken i samband med styrketräning är obefintlig.

Sammanfattningsvis är styrketräning en trygg och säker typ av fysisk träning med låg skaderisk och ett stort antal positiva effekter. Med anledning av detta samt att SATS vill göra träningen ännu mer tillgänglig för både vuxna och barn/ungdomar hälsar vi nu barn i åldern 11 – 15 år välkomna till SATS.

Se utbud och skräddarsy ditt medlemskap!

Bli medlem

Mer om SATS Together

Om SATS Together

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna om SATS Together.

Styrketräning för barn

Barn och ungdomsåren är en period i livet när man lägger grunden för sin framtida fysik, sin hälsa och motionsvanor.