SATS Sveriges Anti-doping policy

SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som innefattas av Wadas dopinglista

SATS anti-doping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar. Undantaget läkemedel ordinerat av legitimerad läkare. SATS, som företag, arbetar aktivt för att minska spridningen av prestationshöjande medel i samhället.

SATS arbetar förebyggande i anti-dopingfrågor bland annat genom att söka samarbete med, bland annat, anti-doping organisationer i alla nordiska länder. SATS medarbetare har kunskap om doping för att tidigt kunna identifiera missbruk bland medlemmar. SATS försäkrar att alla medlemmar är medvetna om företagets inställning till doping.

Med formuleringen "SATS definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala…” menas alla prestationshöjande preparat och substanser angivna i WADAs dopinglista. Det finns en uppsjö av substanser, växtextrakt och läkemedel som inte är straffbara enligt Sveriges dopinglagstiftning men som ändå har en prestationshöjande effekt. Med vår policy vill vi visa att SATS förespråkar träning och fysisk aktivitet som medel för ökad prestation – inte experimenterande med läkemedel och andra potentiellt hälsofarliga substanser för annars friska människor utan behov av medicinering.

Medlem som påträffas hantera, eller använda, otillåtna preparat uppsatta på WADAs dopinglista, i prestationshöjande och inte i medicinskt syfte, kommer att få sitt medlemskap upphävt. Medlem som döms för hantering eller användning av otillåtna preparat, i prestationshöjande syfte, kommer att få sitt medlemskap upphävt.

SATS arbetar enligt en handlingsplan som har tagits fram i samarbete med Dopingjouren och har haft ett samarbete med dem sedan 2008. Tester av SATS personal utförs flera ggr per år på slumpvis utvald personal och utbildning och information sker löpande.

För rådgivning och mer information om doping se dopingjouren.se

Läs mer om doping

Mer om våra ansvar

Barnen på SATS

SATS anser att barn behöver en vardag med spontan, lekbetonad och allsidig fysisk aktivitet, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig.

SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

CSR

Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och våra medarbetare.

Facebook policy

SATS på Facebook är ett forum för dem som gillar att prata träning, både med varandra och med oss på SATS.

SATS Sveriges Anti-doping policy

SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS Miljöpolicy

Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

SATS Ätstörningspolicy

SATS vill förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.

SATS ansvar under träning

Här kan du läsa om vårt ansvar när du tränar hos oss.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier

SATS är ett värderingsstyrt företag där alla medlemmar, och all personal, ska känna sig trygga. SATS har nolltolerans mot alla typer av rasism, kränkningar, sexuella trakasserier och diskriminering.