SATS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

Gäller från och med 30.03.23

1. ALLMÄNT

Nedanstående villkor tillämpas mellan den person (”Medlemmen”) som namnges i avtalet (”Medlemsavtalet”) och SATS. Dessa villkor är en integrerad del av Medlemsavtalet. Förutom Medlemsavtalet är Medlemmen även bunden av särskilda villkor som vid varje tillfälle kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden. Dessa villkor finns tillgängliga på vår webbsida.

2. MEDLEMSKAP HOS SATS

2.1. Medlemskap hos SATS kan tecknas av myndiga personer som:

2.1.1. Har ett allmänt gott hälsotillstånd där det efter SATS bedömning inte föreligger uppenbar risk för personens hälsa och/eller skada.

2.1.2. Inte har en utestående skuld i förbindelse med tidigare medlemskap i SATS.

2.1.3. Inte tidigare har utestängts från en eller flera SATS-anläggningar.

2.1.4. Inte har betett sig klandervärt i anslutning till tidigare medlemskap i SATS.

2.2. Personer som inte är myndiga kan ingå medlemskap hos SATS under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet.

2.3. Medlemmen tilldelas ett medlemskort hos SATS. Medlemskortet är SATS egendom och disponeras personligen av Medlemmen. Kortet kan inte överlåtas eller lånas ut. När medlemskapet avslutas ska Medlemmen utan ogrundade dröjsmål destruera medlemskortet.

2.4. Vid anmälan tas ett foto av Medlemmen.

2.5. Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet.

2.6. Medlemskapet hos SATS är ett löpande avtal oberoende av bindningstid. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram tills att medlemskapet avslutas enligt kapitel 7. För kontantmedlemskap betalas medlemskapet i förskott för 12 månader åt gången och avslutas utan uppsägning när perioden är slut. Förskottsbetalda medlemskap återbetalas inte.

2.7. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än Medlemmen.

2.8. Medlemskapet ger Medlemmen rätt att träna vid en eller flera SATS-anläggningar enligt vad som anges i Medlemsavtalet. Vidare har Medlemmen rätt att använda tillgängliga erbjudanden enligt gällande villkor.

2.9. SATS gällande medlemskap, koncept och tilläggstjänster vid varje tillfälle med tillhörande beskrivningar och priser framgår på vår webbsida.

2.10. Uppgradering av medlemskap: Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap för att få tillgång till fler anläggningar, koncept och tilläggstjänster enligt SATS gällande erbjudanden vid tillfället. Uppgraderingar träder i kraft med omedelbar verkan. För medlemmar med kontantmedlemskap måste mellanskillnaden mellan befintligt och nytt pris betalas för den återstående delen av perioden innan uppgraderingen sker.

2.11. Nedgradering av medlemskap: Medlemmen kan när som helst nedgradera sitt medlemskap för att minska tillgången till anläggningar, koncept och tilläggstjänster. Nedgraderingar träder i kraft efter utgången av följande månad.

2.12. Medlemmar som innehar ett medlemskap som SATS inte längre erbjuder överförs vid ändring av medlemskapet till SATS för tillfället gällande medlemskapsstruktur.

2.13. SATS kan inte alltid garantera tillgänglig plats på träningsaktiviteter eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad.

2.14. I möjligaste mån anpassar SATS erbjudanden och öppettider på tillgängliga träningsanläggningar enligt medlemmarnas önskemål och beteende. Det aktuella träningscentret kan hållas stängt eller ha ett reducerat utbud i samband med t.ex. helgdagar, underhållsarbete och Force majeure (enligt definitionen i punkt 9.1).

2.15. Kameraövervakning genomförs på SATS träningsanläggningar.

2.16. Rabatter

2.16.1. Student Studenter erbjuds den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknande av medlemskap. Studentrabatten förutsätter att personen vid anmälan, och därefter årligen, uppvisar giltig studentdokumentation. När villkoren för studentrabatt inte längre uppfylls så uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.

2.16.2. Företag

2.16.2.1. Vanligt företagsavtal Medlemmar som är registrerade med ett vanligt företagsavtal kan ha rätt till rabatterat pris enligt särskilt avtal mellan SATS och det aktuella företaget, så länge Medlemmen är anställd hos företaget. Medlemmen måste årligen dokumentera att arbetsförhållandet fortfarande gäller. Medlemmen är skyldig att meddela SATS om Medlemmens arbetsförhållande upphör. När villkoren för vanligt företagsavtal inte längre gäller uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det för tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.

2.16.2.2. Subventionerat företagsavtal För medlemmar som är registrerade med ett subventionerat företagsavtal betalar företaget i förskott för 12 månader åt gången eller löpande under avtalsperioden. För de fall där Medlemmen ska betala delar av medlemsavgiften betalas den löpande under avtalsperioden. Företaget är skyldigt att meddela SATS om Medlemmens arbetsförhållande upphör. Efter att uppsägning mottagits är SATS skyldigt att senast inom en (1) månad skriftligen meddela Medlemmen om att villkoren för subventionerat företagsavtal inte längre gäller. Medlemmen måste då bekräfta om Medlemmen önskar fortsätta medlemskapet. Medlemmen blir i så fall ny fakturamottagare för den månatliga medlemsavgiften, och medlemsavgiften uppjusteras samtidigt till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.

2.16.3. Senior Personer från och med fyllda 65 år erbjuds den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknande av medlemskap.

2.16.4. Medlemskap för personer under 18 år

2.16.4.1. Personer 11-14 år Personer från och med fyllda 11 år till och med 14 år erbjuds den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknande av medlemskap. Från och med fyllda 15 år uppjusteras den månatliga medlemsavgiften enligt de villkor som gäller för medlemmar 15-17 år, enligt punkt 2.16.4.2.

2.16.4.2. Personer 15-17 år Personer från och med fyllda 15 år till och med 17 år erbjuds den för tillfället gällande rabattsatsen vid tecknande av medlemskap. Från och med fyllda 18 år uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt

2.17 SATS Rewards

Som medlem på SATS är du automatiskt med i vårt lojalitetsprogram, SATS Rewards. Beskrivning av programmet och dess innehåll hittar du på vår hemsida.

3. BETALNING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmen ska betala månatlig medlemsavgift, anmälningsavgift och eventuella övriga avgifter enligt SATS vid varje enskilt tillfälle gällande priser. Samma sak gäller för vårdnadshavare eller andra som i Medlemsavtalet har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet.

3.1.1. Medlemskortet kan användas som betalningsmedel för köp av varor. Medlemskortet är personligt och Medlemmen ansvarar själv för att det inte missbrukas. Köp faktureras automatiskt i efterskott tillsammans med medlemsavgiften.

3.2. Den månatliga medlemsavgiften förfaller löpande vid den avtalade tidpunkten, med undantag av vid starten, där särskilda villkor gäller. För kontantmedlemskap betalar Medlemmen i förskott för 12 månader åt gången. Medlemmen kan inte ändra betalningsform under bindningstiden. Medlemmen ansvarar för att se till att medlemsavgiften betalas till förfallodagen.

3.3. Om en automatisk betalningstjänst används ansvarar Medlemmen själv för att uppge nödvändiga och korrekta uppgifter. Medlemmen måste alltid se till att avgiften kan dras före förfallodagen.

3.4. Om Medlemmen inte betalar före förfallodagen, oberoende av betalningsmetod, utfärdas en inkassovarning med nytt förfallodatum. Vid försenat betalning kan SATS kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och annan gällande lagstiftning.

3.5. Om Medlemmen inte har uppfyllt ett betalningskrav och mottar betalningspåminnelse, inkassovarning eller inkassokrav från en extern inkasserare, ska betalningsinformation på fakturan från den externa inkasseraren användas vid betalning.

3.6. Medlemmen har prisgaranti för sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden. SATS kan utföra en eventuell ändring av medlemsavgiften först efter bindningstiden gått ut, om inte Medlemmen själv vill göra ändringar i det befintliga medlemskapet. Om Medlemmen har en särskild rabatt hos SATS och rabatten upphör vid en tidpunkt när Medlemmen fortfarande är underställd bindningen, har SATS ensidigt rätt att uppjustera den månatliga medlemsavgiften till listpriset.

3.7. Medlemmen ska inte betala månatlig medlemsavgift om:

3.7.1. Medlemskapet är fryst enligt kapitel 6.

3.7.2. SATS har sagt upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan enligt punkt 7.7.

3.7.3. Den träningsanläggning som Medlemmen vanligen använder inte finns tillgänglig för träning och det enligt SATS bedömning inte finns någon annan träningsanläggning tillgänglig inom rimligt avstånd.

4. MEDLEMMENS ANSVAR

4.1. Medlemmen är skyldig att:

4.1.1. Bekanta sig med och följa SATS för tillfället gällande säkerhets- och trivselregler (generella), säkerhets- och trivselregler (barnpassning) och övriga regler/riktlinjer som finns på vår webbsida.

4.1.2. Inte använda dopningspreparat. SATS definition av doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras som dopingpreparat av World Anti-Doping Agency (WADA). SATS har rätt att utföra slumpmässiga dopingtester. Medlemmen bes om att ge ett samtycke innan ett dopingtest utförs. Testningen ska utföras under uppsikt av en godkänd tredje part och enligt proceduren som beskrivs i ett särskilt dokument som förevisas för Medlemmen.

4.1.3. Upplysa SATS vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, däribland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.

4.1.4. Upplysa SATS om förhållanden som medför att Medlemmen inte längre har rätt till rabatterat medlemskap. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.

4.1.5. Registrera sitt medlemskort vid ankomst till träningscenter innan Medlemmen utnyttjar SATS-anläggningen. SATS kan kräva att Medlemmen uppvisar legitimation.

4.2. Förlust av medlemskort ska anmälas till SATS så snart som möjligt. SATS spärrar därefter kortet och utfärdar ett nytt medlemskort. När ett nytt medlemskort utfärdas är Medlemmen skyldig att betala en avgift till SATS enligt de vid tillfället gällande priserna.

4.3. Medlemmen ansvarar för att förvara medlemskortet på ett sådant sätt att det inte missbrukas av andra. Misstankar om missbruk ska anmälas till SATS så snart som möjligt.

4.4. Medlemmen har tillgång till SATS digitala tjänster genom sin personliga profil. Medlemmen får inte ge andra fysiska eller juridiska personer tillgång till de tjänsterna genom att dela inloggningsinformation och liknande.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KOMMUNIKATION

5.1. I samband med medlemskapet kommer SATS att behandla personuppgifter om Medlemmen. Information om hur SATS behandlar uppgifter om Medlemmen och dennes sekretessrättigheter finns i vår sekretesspolicy.

5.2. Allmän information från SATS om medlemskapet kommer i första hand att skickas till den e-postadress eller postadress som Medlemmen har uppgett.

6. FRYSNING AV MEDLEMSKAPET

6.1. Medlemmen kan ansöka om att frysa sitt medlemskap i SATS. ”Frysning” betyder ett tillfälligt stopp av medlemskapet under en tidsbegränsad period.

6.2. Gällande villkor för frysning av medlemskap finns alltid tillgänglig på vår webbsida.

6.3. Ansökningsformuläret för frysning av medlemskapet finns här.

6.4. I de fall där Medlemmen är underkastad en bindningstid, förlängs den med det antal dagar som fastslås i det beviljade beslutet om frysning.

6.5. SATS kräver inte Medlemmen på medlemsavgift under den beviljade frysningsperioden enligt punkt 3.7.1. Betalningsfri period och frysperiod sammanfaller av faktureringsskäl inte nödvändigtvis.

6.6. När frysperioden går ut löper medlemskapet vidare under de villkor som framgår av Medlemsavtalet. Om Medlemmen avslutar medlemskapet under frysperioden gäller alltså en (1) månads uppsägningstid efter att frysperioden avslutats. Uppsägningen träder i kraft efter utgången av följande månad.

6.7. Vid behov av upprepad frysning av medlemskap måste Medlemmen själv fylla i ett nytt ansökningsformulär för den önskade frysperioden. Vid förlängning av frysning måste ansökningen ha lämnats in före utgången av den avslutade frysperioden.

6.8. När frysning av medlemskapet beviljas, kan SATS kräva att Medlemmen betalar en rimlig administrationsavgift enligt SATS vid tillfället gällande priser.

7. UPPSÄGNING OCH ÄNDRING AV MEDLEMSAVTALET

7.1. Medlemmen har rätt att avsluta Medlemsavtalet (ångerrätt) genom att meddela SATS inom två (2) veckor efter att Medlemsavtalet ingåtts, jfr. distansavtalslagen 2 kap. 10 §. Medlemmen kan använda ångerrättsformuläret som finns tillgängligt på vår webbsida. Ångerrätten gäller enbart om medlemskapet har ingåtts utanför en SATS-anläggning. Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalda avgifter. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att ångerrätten utövas enligt den vid tillfället gällande lagstiftningen.

7.1.1. Medlemmen har vidare rätt att avsluta Medlemsavtalet genom att meddela SATS inom tre (3) veckor efter att Medlemsavtalet ingåtts, oavsett om medlemskapet har ingåtts på en SATS-anläggning eller inte. Medlemmen måste betala avgift för en (1) månad från medlemskapets startdatum, medan anmälningsavgift och övriga förskottsbetalda avgifter återbetalas.

7.2. Medlemskapet kan avslutas när Medlemmen önskar, men löper som minimum bindningstiden ut. Efter att bindningstiden löpt ut övergår medlemskapet till ett löpande avtalsförhållande enligt punkt 2.6. Uppsägningstiden är en (1) månad, och uppsägningen träder i kraft efter utgången av följande månad.

7.2.1. För nedgradering av tilläggstjänster gäller en uppsägningstid på en (1) månad. Nedgraderingen träder i kraft efter utgången av följande månad enligt punkt 2.11.

7.3. Uppsägning av medlemskap kan administreras genom dina personliga profil på sats.se. Alternativt kan medlemmen, eller vårdnadshavaren, meddela SATS via e-post, kontaktformulär, brev eller telefon. Medlemmen, eller vårdnadshavaren, kan även komma personligen till en SATS-anläggning. Efter att uppsägningen tagits emot bekräftar SATS skriftligen att den har registrerats, via e-post eller brev inom två (2) veckor efter mottagandet av ett sådant meddelande. Medlemmen ska kunna dokumentera att uppsägning har skett.

7.4. Medlemmen kan i vissa situationer ansöka om att avsluta medlemskapet även om bindningstiden inte löpt ut. Medlemmen måste i så fall kunna dokumentera att det föreligger särskilda oförutsedda omständigheter utanför Medlemmens kontroll. Vidare måste de angivna omständigheterna vara orsaken till att Medlemmen förhindras att använda medlemskapet. Ansökan om uppsägning måste vara skriftlig och skickas till SATS utan ogrundat uppehåll efter att omständigheten eller omständigheterna uppstod. SATS ska behandla ansökan inom rimlig tid och senast inom tre (3) veckor efter att den togs emot.

7.5. Om SATS och Medlemmen i samråd anser att träningen innebär en betydande risk för att Medlemmens hälsa försämras, kan Medlemsavtalet avslutas. SATS kan kräva ett skriftligt utlåtande från hälsopersonal för att få bekräftat att det är försvarligt att Medlemmen tränar på SATS. Vid avslutande får Medlemmen den eventuella förskottsbetalda delen av medlemsavgiften återbetalad.

7.6. SATS har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor.

7.6.1. Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller sig SATS rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Vid övriga prisändringar ger SATS minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.6.2. SATS förbehåller sig rätten att överföra Medlemsavtal till ett annat företag, och att överföra eventuella automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger SATS minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.6.3. SATS förbehåller sig rätten att företa ändringar av villkoren som inte anknyter till punkt 7.6.1 och 7.6.2, eller faller under punkt 7.6.4, utan föregående varning.

7.6.4. Om SATS genomför betydande förändringar som påverkar Medlemmen negativt, har Medlemmen rätt att säga upp sitt Medlemsavtal. Det kan göras även om bindningstiden för Medlemsavtalet inte har löpt ut. Vid sådana ändringar ger SATS minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.6.5. Särskild uppsägning enligt punkt 7.6.4 kan endast ske genom att Medlemmen meddelar SATS senast fjorton (14) dagar innan ändringen/ändringarna verkställs. Detta under förutsättning att Medlemmen varslas om ändringen/ändringarna senast en (1) månad innan ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.

7.6.6. Vid uppsägning enligt punkt 7.6.4 avslutas Medlemsavtalet från och med det datum då ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen ska ta emot skriftlig bekräftelse från SATS via e-post eller brev.

7.7. SATS har rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan, om Medlemmen väsentligt bryter mot medlemsvillkoren. Som väsentliga brott mot villkoren anses bland annat:

7.7.1. Utebliven betalning av månatlig medlemsavgift och andra avgifter, trots inkassovarsel eller annan form av påminnelse.

7.7.2. Brott mot Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 4 som inte är oväsentligt, däribland att Medlemmen underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från SATS.

7.7.3. Överträdelse av dopningsbestämmelserna i punkt 4.1.2, däribland underlåtenhet att lämna dopningsprov på begäran.

8. PERSONSKADOR, FÖRVARING OCH ANSVAR VID STÖLD

8.1. Medlemmen tränar alltid under eget ansvar. SATS ansvarar inte för personskador som Medlemmen kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på en SATS-anläggning. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudanden och tjänster/konsult i SATS regi.

8.2. Vid förvaring av personliga tillhörigheter i skåp på anläggningar, ansvarar Medlemmen själv för att använda eget lås. Om Medlemmen glömmer tillhörigheter som förvaras i skåpen på en SATS-anläggning efter ordinarie stängningstid, har SATS rätt att bryta upp Medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom två veckor. SATS kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden.

8.3. SATS ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av Medlemmens personliga tillhörigheter som Medlemmen tar med sig till en SATS-anläggning. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobsskåp, värdeskåp eller liknande.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING, LAGVAL, TVIST OCH LAGA DOMSTOL

9.1. SATS ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar SATS träningserbjudande till Medlemmen, när förhållandet ligger utanför SATS kontroll och SATS inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet (Force majeure).

9.2. Medlemsavtalet är underställt svensk lag.

9.3. Tvister mellan Medlemmen och SATS ska försökas lösas i godo. Om det inte leder till en lösning kan Medlemmen ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvisten till de ordinarie domstolarna.

9.4. Vid avvikelser mellan den engelska och den svenska versionen av Medlemsavtalet ska den sistnämnda alltid ha företräde.