SATS Ätstörningspolicy

SATS vill förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.

När en medlem ser underviktig ut, tränar maniskt och/eller på annat sätt missbrukar träning, ser vi det som vårt ansvar att påtala detta.

Ätstörningar är ett samlingsnamn på psykiatriska sjukdomar som visar sig genom skadliga beteendemönster vad gäller ätande. De vanligaste ätstörningarna är anorexia nervosa, bulimi samt andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom (ANS). ANS innebär att den drabbade har tydliga tecken på ätstörning utan att uppfylla alla diagnoskriterier för anorexi eller bulimi. Ätstörningar drabbar främst kvinnor och då framför allt flickor mellan 12–25 år. Vid olika typer av ätstörningar utvecklar den drabbade ofta så kallade kompensationsbeteenden för att göra sig av med den energi som man har intagit genom föda. Exempel på kompensationsbeteenden är kräkning, laxermedel och överdriven motion. Anorexia brukar beskrivas som den psykatriska diagnos som har den högsta dödsrisken.

Besläktade syndrom

Ortorexi kännetecknas av att den drabbade har en överdriven vilja att leva hälsosamt. Till skillnad från ätstörningar är ortorexi ingen psykiatrisk diagnos och det primära målet är heller inte viktnedgång. På grund av överdriven motion i kombination med strikt kosthållning och ett otillräckligt energiintag leder tillståndet till bristsjukdomar och viktnedgång.

SATS policy och handlingsplan vid misstanke om ätstörningar och besläktade syndrom

På SATS vill vi förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen. Träningen ska vara lustfylld och ske utan tvång. När en medlem ser underviktig ut, tränar maniskt och/eller på annat sätt missbrukar träning, ser vi det som vårt ansvar att påtala detta och eventuellt ompröva medlemskapet om det innebär en risk för medlemmens hälsotillstånd.

Vill du läsa mer?

Vårdguiden

Riksföreningen mot Ätstörningar, Frisk och Fri.

Kunskapscentrum för Ätstörningar, KÄTS

Hänsvisning till vårdinstanser i olika delar av landet

Mer om våra ansvar

Barnen på SATS

SATS anser att barn behöver en vardag med spontan, lekbetonad och allsidig fysisk aktivitet, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig.

SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

CSR

Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och våra medarbetare.

Facebook policy

SATS på Facebook är ett forum för dem som gillar att prata träning, både med varandra och med oss på SATS.

SATS Sveriges Anti-doping policy

SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS Miljöpolicy

Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

SATS Ätstörningspolicy

SATS vill förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.

SATS ansvar under träning

Här kan du läsa om vårt ansvar när du tränar hos oss.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier

SATS är ett värderingsstyrt företag där alla medlemmar, och all personal, ska känna sig trygga. SATS har nolltolerans mot alla typer av rasism, kränkningar, sexuella trakasserier och diskriminering.